ნულინულინული / ZeroZeroZero
პატარა / Baby / patara
ქალი ყველას წინააღმდეგ (ქართულად) / Una donna
მაფიის დანაშაული (ქართულად) / Delitto di mafia –
წყლის დუმილი (ქართულად) / Il silenzio dell’acqua
პალერმოს დედოფალი / Squadra antimafia – Palermo
განადგურებული სიყვარული (ქართულად) / L’Amore
გმირი - მეგობრული ცეცხლი / Fuoco amico: Tf45 –